دانلود پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر تبادل اطلاعات و تورش های رفتاری در تبیین رفتار توده ای مطالعه موردی سهامداران استان زنجان

قسمتی از متن پایان نامه :

اهمیت و ضرورت انجام پژوهش 

شواهد تجربی در روانشناسی اجتماعی در خصوص رفتار افراد در گروه ها، اظهار داشته اند که افراد از تصمیمات گروه پیروی می نمایند، حتی زمانی که درمیابند گروه اشتباه می کنند. توده واری در بازارهای مالی توسط افرادی که عقاید شخصی خود را سرکوب می نمایند و تصمیمات سرمایه گذاری خود را حتی زمانی که با پیش گویی های گروه موافق نیستند، تنها بر اساس اقدامات جمعی بازار اتخاذ می نمایند، مشخص می گردد (چرستی[1]، 1995).

اکثر نظریه های اقتصادی و مالی بر اساس این فرض قرار دارند که افراد به صورت کاملا عقلایی اقدام می کنند و تمامی اطلاعات موجود را در زمان تصمیم گیری اقتصادی ارزیابی می کنند. با این حال مالی رفتاری، با رویکرد مطالعه تأثیر عوامل روانشناسی در محیط های مالی و در رفتار فعالان اقتصادی نشان داده می باشد که افراد در دنیای واقعی از هیجانات و خطاهای شناختی متاثر می گردند و رفتاری کمتر از حد بهینه خواهند داشت که مغایر با فرضیه بشر اقتصادی عقلایی در نظریه های کلاسیک اقتصادی و مالی می باشد. مطالعات رفتاری و آن چیز که در روانشناسی شناختی بحث می گردد، رفتار بشر را بهتر معرفی می کند و می گوید بشر هر قدر هم عقلایی، در بعضی موارد دچار تورش های رفتاری می گردد. این تورش ها باعث شناخت محدود یا با انحراف از واقعیت می گردد و در نتیجه باعث عکس العمل های گاه غیر منطقی یا به دور از عقل می گردد (سعیدی و فرهانیان، 1390).

در این پژوهش کوشش بر این می باشد که عواملی که منجر به ایجاد رفتار توده وار و تورش های رفتاری بین سهامداران در بازار اوراق بهادار می گردد توسط پژوهشگر شناسایی گردد تا با کاربردی کردن نتایج این پژوهش از ضررهای متناوب سهامداران  بورس اوراق بهادار کاسته گردد.

بر این اساس و با در نظر داشتن مطالب ذکر گردیده در قسمت اظهار مسئله و با در نظر داشتن اینکه طبق مشاهدات و مطالعات موجود تا کنون چنین تحقیقی در سطح کشور انجام نشده اجرای این پژوهش ضروری بنظر رسید.

1-4- اهداف پژوهش

1-4-1- اهداف علمی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • مطالعه تاثیرعدم اطمینان محیطی بر تبادل اطلاعات میان سهامداران.
  • مطالعه تاثیر مشخصات شناختی سهامداران بر تبادل اطلاعات میان آنها.
  • مطالعه تاثیر تبادل اطلاعات میان سهامداران بر تورش رفتاری.
  • مطالعه تاثیر تورش های رفتاری سهامداران بر رفتار توده ای آنها.

[1]  Christie 1995

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4-1- اهداف علمی

  • مطالعه تاثیرعدم اطمینان محیطی بر تبادل اطلاعات میان سهامداران.
  • مطالعه تاثیر مشخصات شناختی سهامداران بر تبادل اطلاعات میان آنها.
  • مطالعه تاثیر تبادل اطلاعات میان سهامداران بر تورش رفتاری.
  • مطالعه تاثیر تورش های رفتاری سهامداران بر رفتار توده ای آنها.

1-4-2- اهداف کاربردی

با در نظر داشتن اینکه هدف اصلی این پژوهش مطالعه تاثیر تبادل اطلاعات و تورش های رفتاری در تبیین رفتار توده ای می باشد. لذا نتایج پژوهش حاضر می تواند مورد بهره گیری تمامی سهامداران، سرمایه گذاران، دولت، اعتباردهندگان و صندوق های سرمایه گذاری، موسسات مالی و اعتباری واقع بشود. همچنین جامعه علمی و پژوهشی کشور می تواند از نتایج این پژوهش بهره مند گردد .

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر تبادل اطلاعات و تورش های رفتاری در تبیین رفتار توده ای مطالعه موردی سهامداران استان زنجان  با فرمت ورد