دانلود پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر تبادل اطلاعات و تورش های رفتاری در تبیین رفتار توده ای مطالعه موردی سهامداران استان زنجان

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست مطالب

 

فصل اول:  کلیات پژوهش

1-1- مقدمه. 2

1-2- اظهار مسئله. 2

1-3- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش. 7

1-4- اهداف پژوهش. 8

1-4-1- اهداف علمی. 8

1-4-2- اهداف کاربردی. 8

1-5- پرسش های پژوهش. 8

1-6- فرضیه های پژوهش. 9

1-7- روش شناسی. 9

1-7-1- نوع روش پژوهش. 9

1-7-2- قلمرو پژوهش. 10

1-8- جامعه و نمونه آماری. 10

1-9- روش گردآوری اطلاعات. 11

1-10- ابزار گردآوری اطلاعات. 11

1-11- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات. 11

1-12- مراحل انجام پژوهش. 12

1-13- چهارچوب نظری و مدل مفهومی پژوهش. 13

1-14- تعاریف و اصطلاحات. 14

1-14-1- تعریف مفهومی:. 14

1-14-2- تعریف عملیاتی. 15

1-15- ساختار کلی گزارش. 16

فصل دوم: مروری بر ادبیات پژوهش

2-1- مقدمه. 18

2-2- بخش اول : مبانی نظری. 20

2-2-1- بورس اوراق بهادار. 20

2-2-2- مالی رفتاری. 21

2-2-2-1- تأثیر دانش مالی رفتاری برای سرمایه گذاران. 22

2-2-3- عدم اطمینان محیطی. 22

2-2-3-1- استراتژی های کاهش عدم اطمینان. 25

2-2-3-2- عوامل اثرگذار بر اندازه عدم اطمینان. 25

2-2-4- مشخصات شناختی سهامداران. 26

2-2-4-1- تعصب توهم کنترل. 26

2-2-4-2- تعصب اعتماد. 28

2-2-4-3- تعصب اسناد به خود یا خود اسنادی. 29

2-2-4-4- مغالطه. 31

2-2-4-5- مغالطه سرمایه گذاری. 32

2-2-5- تبادل اطلاعات. 32

2-2-5-1- اطلاعات عمومی. 33

2-2-5-2- تأثیر اطلاعات در بازارهای سرمایه. 34

2-2-5-3-  کاربرد اطلاعات در بازار. 35

2-2-5-4- انواع اطلاعات موجود در بازار سهام. 36

2-2-5-5- شفافیت و افشاء . 37

2-2-6- تئوری بازار کارا. 38

2-2-6-1- الگوی بازارهای کارا. 39

2-2-6-2- انواع کارایی. 40

2-2-6-3- سطوح مختلف کارایی. 40

2-2-7- تصمیم گیری. 41

2-2-7-1- عوامل روانی تاثیر گذار در تصمیمات سرمایه گذاران   42

2-2-8- تورش های رفتاری. 42

2-2-8-1- واکنش کمتر از حد. 43

2-2-8-2- نماگری یا نماینده بودن. 43

2-2-8-3- اتکا (‌لنگر اندازی ). 44

2-2-8-4- ناهماهنگی شناختی. 45

2-2-8-5- در دسترس بودن. 46

2-2-8-6- محافظه کاری یا دیرپذیری. 47

2-2-8-7- توان پنداری. 47

2-2-8-8- واکنش بیش از حد. 48

2-2-8-9- خوش بینانه نگری. 48

2-2-8-10- حسابداری ذهنی. 49

2-2-8-11- تایید و تصدیق . 50

2-2-8-12- ابهام گریزی. 50

2-2-8-13- داشته بیش نگری. 51

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-2-8-14- رویدادگرایی . 52

2-2-8-15- تازه گرایی (‌در نظر داشتن رویدادهای اخیر). 52

2-2-8-16- پشیمان گریزی . 53

2-2-8-17- دگرگون گریزی . 54

2-2-8-18- زیان گریزی. 54

2-2-9- رفتار توده وار. 55

2-2-9-1- رفتار توده وار در بازارهای مالی. 57

2-2-9-2- طبقه بندی رفتارهای توده ای. 58

2-3- مدل مفهومی پژوهش. 63

2-4- بخش دوم پیشینه پژوهش. 64

2-3-1- مطالعات انجام شده در داخل کشور. 64

2-4-2- مطالعات انجام شده در خارج کشور. 66

فصل  سوم : روش شناسی پژوهش

3-1- مقدمه. 70

3-2- روش پژوهش. 71

3-3-  جامعه آماری. 73

3-4-  نمونه آماری و روش نمونهگیری. 74

3-5-  متغیرهای پژوهش. 75

3-6- روش جمع آوری اطلاعات. 75

3-6-1- پرسشنامه. 76

3-6-1-1- روایی پرسشنامه. 77

3-6-1-2- روش اعتبار محتوا. 77

3-6-2- پایایی پرسشنامه. 79

3-7- روش تجزیه و تحلیل داده ها (روش آماری). 79

3-7-1- پیش فرض های رگرسیون. 80

3-8- اختصار فصل. 81

فصل چهارم : اجرای پژوهش و تحلیل نتایج

4-1- مقدمه. 83

4-2- اطلاعات جمعیت شناختی. 83

4-2-1- جنسیت. 84

4-2-2- سطح تحصیلات. 84

4-2-3- سن. 85

4-2-4- شغل. 86

4-2-5- تجربه معامله. 87

4-2-6- نحوه معامله. 88

4-2-7- مکان معامله. 89

4-3- توصیف سوالات پرسشنامه در راستای متغیرهای پژوهش. 90

4-3-1- عدم اطمینان محیطی. 91

4-3-2- تعصب توهم کنترل. 91

4-3-3- تعصب اعتماد. 92

4-3-4- تعصب اسناد به خود. 93

4-3-5- مغالطه سرمایه گذاری. 94

4-3-6- تبادل اطلاعات. 95

4-3-7- تورش رفتاری. 95

4-3-8- رفتار توده وار. 96

4-4- انجام پیش فرض های رگرسیون. 97

4-4-1- آزمون  کولموگروف اسمیرنوف. 97

4-4-2- آزمون استقلال خطاها. 98

4-5- آزمون فرضیات پژوهش. 99

4-5-1- فرضیه اول پژوهش. 99

4-5-2- فرضیه دوم پژوهش. 100

4-5-2-1- فرضیه فرعی اول پژوهش. 101

4-5-2-2- فرضیه فرعی دوم پژوهش. 103

4-5-2-3- فرضیه فرعی سوم پژوهش. 104

4-5-2-3- فرضیه فرعی چهارم پژوهش. 106

4-5-3- فرضیه سوم پژوهش. 107

4-5-4- فرضیه چهارم پژوهش. 109

فصل پنجم  : نتیجه گیری و پیشنهادات

بحث در نتایج تحلیلی (فرضیات پژوهش). 111

5-1- مقدمه. 112

5-2- اختصار فرآیند پژوهش. 112

5-3- بحث در نتایج پژوهش. 113

5-3-1- بحث در نتایج توصیفی. 113

5-3-2- بحث در نتایج تحلیلی (فرضیات پژوهش). 113

فرضیه اصلی 1: عدم اطمینان محیطی و تبادل اطلاعات. 118

5-4- جمع بندی و نتیجه گیری. 118

5-5- پیشنهادات پژوهش. 119

5-5-1- پیشنهادات بر اساس فرضیات:. 119

5-5-2- پیشنهادات کاربردی:. 120

5-5-3- پیشنهادات به محققان. 121

5-6- محدودیت ها و معضلات پژوهش. 121

فهرست  منابع و ماخذ

مراجع فارسی. 123

مراجع لاتین. 126

پیوست ها

پیوست الف – پرسشنامه. 129

پیوست ب – خروجی های نرم افزار SPSS. 134

 

فهرست اشکال

شکل 1-1- مراحل انجام پژوهش. 12

شکل 1-2- مدل مفهومی پژوهش. 13

شکل 1-3- ساختار کلی پژوهش. 16

شکل 2-1: ادوار مختلف بورس در ایران . 21

شکل  2-2: سطوح مختلف کارایی . 41

شکل 2-3 : طبقه بندی رفتار توده وار. 58

شکل 2-4 : توده واری عقلایی (‌بر اساس منافع ) و غیر عقلایی . 59

شکل 2-5 : طبقه بندی رفتار توده وار عمدی . 62

شکل 2-6 مدل مفهومی پژوهش. 63

 

فهرست نمودارها

نمودار2-1: ارتباط بین مطلوبیت و ثروت . 54

نمودار4- 1 نمودار دایره ای برای جنسیت پاسخگویان. 84

نمودار4- 2 نمودار دایره ای برای سطح تحصیلات پاسخگویان. 85

نمودار4- 3 نمودار دایره ای برای سن پاسخگویان. 86

نمودار4- 3 نمودار دایره ای برای شغل پاسخگویان. 87

نمودار4- 4 نمودار دایره ای برای تجربه معامله پاسخگویان. 88

نمودار4- 6 نمودار دایره ای برای نحوه معامله پاسخگویان. 89

نمودار4- 7 نمودار دایره ای برای مکان معامله پاسخگویان. 90

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4-1- اهداف علمی

  • مطالعه تاثیرعدم اطمینان محیطی بر تبادل اطلاعات میان سهامداران.
  • مطالعه تاثیر مشخصات شناختی سهامداران بر تبادل اطلاعات میان آنها.
  • مطالعه تاثیر تبادل اطلاعات میان سهامداران بر تورش رفتاری.
  • مطالعه تاثیر تورش های رفتاری سهامداران بر رفتار توده ای آنها.

1-4-2- اهداف کاربردی

با در نظر داشتن اینکه هدف اصلی این پژوهش مطالعه تاثیر تبادل اطلاعات و تورش های رفتاری در تبیین رفتار توده ای می باشد. لذا نتایج پژوهش حاضر می تواند مورد بهره گیری تمامی سهامداران، سرمایه گذاران، دولت، اعتباردهندگان و صندوق های سرمایه گذاری، موسسات مالی و اعتباری واقع بشود. همچنین جامعه علمی و پژوهشی کشور می تواند از نتایج این پژوهش بهره مند گردد .

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر تبادل اطلاعات و تورش های رفتاری در تبیین رفتار توده ای مطالعه موردی سهامداران استان زنجان  با فرمت ورد