دانلود پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر تبادل اطلاعات و تورش های رفتاری در تبیین رفتار توده ای مطالعه موردی سهامداران استان زنجان

قسمتی از متن پایان نامه :

اهداف کاربردی

با در نظر داشتن اینکه هدف اصلی این پژوهش مطالعه تاثیر تبادل اطلاعات و تورش های رفتاری در تبیین رفتار توده ای می باشد. لذا نتایج پژوهش حاضر می تواند مورد بهره گیری تمامی سهامداران، سرمایه گذاران، دولت، اعتباردهندگان و صندوق های سرمایه گذاری، موسسات مالی و اعتباری واقع بشود. همچنین جامعه علمی و پژوهشی کشور می تواند از نتایج این پژوهش بهره مند گردد .

1-5- پرسش های پژوهش

پرسش های اصلی:

 • آیا عدم اطمینان محیطی بر تبادل اطلاعات میان سهامداران تاثیر دارد؟
 • آیا مشخصات شناختی سهامداران بر تبادل اطلاعات تاثیر دارد؟
 • آیا تبادل اطلاعات بر تورش های رفتاری تاثیر دارد؟
 • آیا تورش های رفتاری سهامداران بر رفتار توده ای تاثیر دارد؟

پرسش های فرعی:

 • آیا تعصب توهم کنترل بر تبادل اطلاعات تاثیر دارد؟
 • آیا تعصب اعتماد بر تبادل اطلاعات تاثیر دارد؟
 • آیا تعصب اسناد به خود بر تبادل اطلاعات تاثیر دارد؟
 • آیا مغالطه سرمایه گذاران بر تبادل اطلاعات تاثیر دارد؟

1-6- فرضیه های پژوهش

فرضیه های اصلی:

 • عدم اطمینان محیطی بر تبادل اطلاعات میان سهامداران تاثیر معناداری دارد.
 • مشخصات شناختی سهامداران بر تبادل اطلاعات میان آنها تاثیر معناداری دارد.

فرضیه های فرعی:

2-1- تعصب توهم کنترل[1]  بر تبادل اطلاعات تاثیر می گذارد.

2-2- تعصب اعتماد[2] بر تبادل اطلاعات تاثیر می گذارد.

2-3- تعصب اسناد به خود[3] بر تبادل اطلاعات تاثیر می گذارد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • مغالطه سرمایه گذاران[4] بر تبادل اطلاعات تاثیر می گذارد.
 • تبادل اطلاعات میان سهامداران بر تورش رفتاری آنها تاثیر معناداری دارد.
 • تورش های رفتاری سهامداران بر رفتار توده ای آنها تاثیر معناداری دارد.

[1] Illusion of control bias

[2] Overconfidence bias

[3] Self-attribution bias

[4] Hot-hand fallacy

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4-1- اهداف علمی

 • مطالعه تاثیرعدم اطمینان محیطی بر تبادل اطلاعات میان سهامداران.
 • مطالعه تاثیر مشخصات شناختی سهامداران بر تبادل اطلاعات میان آنها.
 • مطالعه تاثیر تبادل اطلاعات میان سهامداران بر تورش رفتاری.
 • مطالعه تاثیر تورش های رفتاری سهامداران بر رفتار توده ای آنها.

1-4-2- اهداف کاربردی

با در نظر داشتن اینکه هدف اصلی این پژوهش مطالعه تاثیر تبادل اطلاعات و تورش های رفتاری در تبیین رفتار توده ای می باشد. لذا نتایج پژوهش حاضر می تواند مورد بهره گیری تمامی سهامداران، سرمایه گذاران، دولت، اعتباردهندگان و صندوق های سرمایه گذاری، موسسات مالی و اعتباری واقع بشود. همچنین جامعه علمی و پژوهشی کشور می تواند از نتایج این پژوهش بهره مند گردد .

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر تبادل اطلاعات و تورش های رفتاری در تبیین رفتار توده ای مطالعه موردی سهامداران استان زنجان  با فرمت ورد